Legal

Last updated on 28/03/2008

Please note that on the 4th April 2011 Gartmore was acquired by Henderson Group plc. Accordingly, certain sections of these legal terms, which govern your use of this website, have been superseded. Click here to see these changes.

Informasjon på denne nettsiden er utgitt og godkjent av Henderson Global Investors. Henderson Global Investors er det navnet som Henderson Global Investors Limited, Henderson Investment Funds Limited, Henderson Administration Limited og Henderson Fund Management plc (alle er godkjente og overvåkes i Storbritannia av Financial Conduct Authority (FCA)) bruker når de tilbyr investeringsprodukter og tjenester.

Informasjon på denne nettsiden om Henderson Horizon Fund er gjort tilgjengelig kun for personer bosatt i Norge og prospektet det vises til er det som er tiltenkt for personer bosatt i Norge. Ved å fortsette videre er du ansvarlig for og garanterer at du regnes som bosatt i Norge i skatte- og investeringsøyemed. Det som følger er ikke et tilbud eller en invitasjon til å investere i noen av Horizon-fondene, og det gjelder ikke for personer som ikke er bosatt i Norge (særlig ikke USA) eller andre personer eller jurisdiksjoner hvor slike tilbud eller invitasjoner er ulovlige.

Du må lese denne siden før du fortsetter.

Henderson Horizon Fund ("Fondet") er et åpent investeringsselskap som ble registrert i Luxembourg som et société d'investissement à capital variable (SICAV) den 30. Mai 1985 og det er et godkjent UCITS-foretak i henhold til Lov om verdipapirfond av 12. juni 1981 nr 52.

Enhver etablering av relasjoner mellom Fondet og potensielle investorer og eventuelle etterfølgende kontrakter mellom en investor og Fondet vil reguleres av Luxembourgsk rett.

Fondet er eller er i prosess for å bli godkjent for markedsføring i følgende jurisdiksjoner:

Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Nederland, Norge, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Taiwan og Østerrike.

INFORMASJONEN OM FONDET SOM FINNES PÅ DENNE NETTSIDEN ER IKKE MENT Å ERSTATTE DET OFFISIELLE PROSPEKTET OM FONDET SOM ER REGISTRERT HOS KREDITTILSYNET. VI MENER AT INFORMASJONEN PÅ DENNE NETTSIDEN ER KORREKT, MEN VI TAR IKKE ANSVAR FOR HVOR NØYAKTIG ELLER OPPDATERT INFORMASJONEN ER, OG VI FRASKRIVER OSS ETHVERT ANSVAR FOR DIN BRUK AV INFORMASJON FUNNET PÅ DENNE NETTSIDEN, HERUNDER OPPLYSNINGER OM SALGBARHET, EGNETHET OG LOVLIGHET. VIDERE KAN VI TIL ENHVER TID ENDRE DENNE INFORMASJONEN UTEN FORHÅNDSVARSEL.

VED Å FORTSETTE ERKJENNER DU VÅR FRASKRIVELSE AV ANSVAR I DEN GRAD DET ER LOVLIG I HENHOLD TIL NORSK LOV FOR ETHVERT TAP SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV ELLER ER TILKNYTTET DIN BRUK OG VÅR PRESENTASJON AV INFORMASJON PÅ DENNE NETTSIDEN. HVIS DU ER UENIG I INNHOLDET AV HELE ELLER DELER AV DENNE NETTSIDEN ELLER DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN, ER DITT ENESTE RETTSMIDDEL Å LA VÆRE Å BRUKE DENNE NETTSIDEN.

En forespørsel om å kjøpe en andel i Fondet bør først sendes etter at du har lest og satt deg godt inn i Fondets offisielle prospekt og tegningsdokument (slik dette er registrert hos Kredittilsynet), samt Fondets sist oppdaterte års- og halvårsrapporter. Prospekt og tegningsdokument er normalt tilgjengelig hos din økonomiske rådgiver eller ditt lokale salgskontor, mens Fondets sist oppdaterte års- og halvårsrapporter er tilgjengelig fra Fondets hovedkontor i 23 Avenue de la Porte-Neuve , L-2085, Luxembourg.

Fondet er registrert hos Kredittilsynet for markedsføring og salg av fondsandeler i Norge. Der informasjon i det forenklede prospektet og det fulle prospektet ikke stemmer overens med informasjon på denne nettsiden skal informasjonen i det forenklede prospektet og det fulle prospektet legges til grunn.

Vær klar over at det bare er mulig å investere i fondsandeler som per i dag er tilgjengelige for norske investorer og at det ikke er alle underfond av Fondet som er godkjent for markedsføring og salg i Norge. Investering i underfond som ikke er godkjent for markedsføring og salg i Norge er ikke tillatt for norske investorer.

Før en beslutning om å investere i Fondet tas må du sørge for å ha lest det sist oppdaterte og offisielle forenklede prospektet eller fulle prospektet for Fondet, slik dette er registrert hos Kredittilsynet.

Du må alltid huske på at:

  • Verdien av en investering samt inntekten fra denne kan reduseres eller økes i henhold til markeds- og valutasvingninger, og det kan hende at du ikke får tilbake den summen du opprinnelig investerte.
  • Husk at resultatet av tidligere investeringer ikke er en garanti når det gjelder fremtidige resultater.
  • Markeder i utvikling har en tendens til å være mer volatile enn etablerte markeder og dine investeringer i slike markeder er således mer utsatt for risiko. Andre faktorer, som politiske og økonomiske forhold, bør derfor også undersøkes.
  • Investeringer i mindre selskaper er mer risikable og mindre likvide enn investeringer i store selskaper, og prisen på andeler i mindre selskaper er således mer volatile.
  • Skatteforutsetninger kan endres hvis loven endrer seg, og størrelsen på skattefradrag (hvis aktuelt) vil avhenge av den enkeltes forhold.
  • For mer detaljert rådgivning om skatte- og andre konsekvenser ved å investere i Fondet, bør du konsultere uavhengige, profesjonelle rådgivere.
  • Fondet kan investere i verdipapirer som ikke har kildeskatt på utbytte eller renter som tilfaller Fondet. Slik skattepraksis kan endres i fremtiden og innebærer ikke at det samme gjelder for innehavere av fondsandeler.
  • Regler til beskyttelse av forbrukere (hvis noen) som er anvendelig i en eller flere av de ovennevnte jurisdiksjoner der Fondet kan markedsføres (for eksempel regler som innebærer en rett til å kansellere eller trekke seg fra enkelte investeringsavtaler) gjelder ikke for investeringer i Fondet.
  • Investorer regnes som andelshavere i Fondet og ikke kunder av Henderson Global Investors Limited.
  • Telefonsamtaler kan bli tatt opp på bånd og overvåket i opplæringsøyemed.

Dette nettstedet har ikke som intensjon å gi spesifikke investeringsråd eller å gi anbefalinger når det gjelder hvor egnet Fondet er for den enkelte investor. Hvis du er usikker på betydningen av noe av informasjonen på denne nettsiden, ber vi deg kontakte din økonomiske rådgiver eller en annen profesjonell rådgiver.

Potensielle investorer bør være klar over at all, eller mesteparten, av den beskyttelse som følger av det norske lovverket ikke vil gjelde for en investering i Fondet, og at forsikringer etter Lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr 75 ikke vil gi noen rett til kompensasjon.

Dersom ikke annet fremgår skriftlig, er det ikke lov å kopiere, gjengi eller videredistribuere deler av eller all informasjon på denne nettsiden. Alle immaterielle rettigheter og andre rettigheter til informasjonen på dette nettstedet tilhører Fondet, og ingen rettigheter av noen art overføres til deg.

Annonsene på sidene på denne delen av nettstedet er laget av Henderson Global Investors Limited, 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AE, Henderson Horizon Funds investeringsrådgiver, på vegne av Fondet, og de er godkjente og blir overvåket i Storbritannia av Financial Conduct Authority (FCA).

Denne viktige juridiske informasjonen kan fra tid til annen oppdateres. Datoen for nye oppdateringer vil stå oppført på dette nettstedet. Hvis du velger å legge inn sider på dette nettstedet som bokmerker for fremtidig bruk, er det ditt ansvar å undersøke om det er gjort oppdateringer siden sist du besøkte dette nettstedet.

Important message