Download

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.


Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund

Dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionele beleggers en is niet voor verspreiding onder het algemene publiek.

Het Henderson Horizon Fund (het ""Fonds"") is een Luxemburgse SICAV die is opgericht op 30 mei 1985 en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Alle beleggingsbeslissingen worden uitsluitend gedaan op basis van de informatie in het prospectus van het fonds (inclusief alle daarop betrekking hebbende documenten). Het prospectus bevat beleggingsbeperkingen. Dit document is alleen bedoeld als een samenvatting; potentiële beleggers dienen, alvorens tot beleggen over te gaan, kennis te nemen van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Een exemplaar van het prospectus van het fonds en van het document met essentiële beleggersinformatie kan worden aangevraagd bij Henderson Global Investors Limited in diens hoedanigheid van beleggingsbeheerder en distributeur.

Uitgegeven door Henderson Global Investors. Henderson Global Investors is de naam waaronder Henderson Global Investors Limited (reg.nr. 906355) (opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met als statutaire zetel 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE) door de Financial Conduct Authority is toegelaten en gereglementeerd om beleggingsproducten en -diensten aan te bieden. Wij behouden ons het recht voor om telefoongesprekken op te nemen en te controleren.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Bij het vaststellen van de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met commissies en kosten die verband houden met het uitgeven en terugkopen van deelbewijzen. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. Belastingaannamen en belastingvoordelen hangen af van de specifieke omstandigheden van een belegger en kunnen veranderen als die situatie of de wetgeving verandert. Als u belegt via een tussenpersoon, raadpleeg dan direct die tussenpersoon, omdat de kosten, rendementen en voorwaarden aanzienlijk kunnen verschillen.

Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als advies. Dit document is geen aanbeveling om welke belegging dan ook te kopen of te verkopen. Het is geen onderdeel van enig koop- of verkoopcontract voor een belegging.

Het fonds is een collectief beleggingsproduct dat is goedgekeurd om in het Verenigd Koninkrijk als beleggingsfonds te worden aangeboden. Potentiële beleggers in het Verenigd Koninkrijk moeten er rekening mee houden dat de beschermingsmaatregelen waarin door het Britse toezichtstelsel wordt voorzien, niet of grotendeels niet van toepassing zijn op beleggingen in het fonds en dat er geen vergoedingen worden verstrekt op basis van de Financial Services Compensation Scheme van het Verenigd Koninkrijk.

Exemplaren van het prospectus en van het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. De statuten en de (half)jaarverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Het document met essentiële beleggersinformatie is ook verkrijgbaar in het Spaans. Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de lokale kantoren van Henderson Global Investors: 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, Verenigd Koninkrijk voor Britse, Zweedse en andere Scandinavische beleggers; Via Dante 14, I-20121 Milaan, Italië voor Italiaanse beleggers en Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Nederland voor Nederlandse beleggers. De documenten zijn tevens verkrijgbaar bij de volgende fondsvertegenwoordigers: de Oostenrijkse betaalagent Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wenen, Oostenrijk; de Franse betaalagent BNP Paribas Securities Services, 3, Rue d’Antin, F-75002 Parijs, Frankrijk; de Duitse informatieagent Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Duitsland; de Belgische financiële dienstverlener CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, België; de Spaanse vertegenwoordiger Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas, E-28109 Madrid, Spanje; de Singaporese vertegenwoordiger Henderson Global Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03 / 04 CapitaGreen Singapore 048946, en de Zwitserse vertegenwoordiger BNP Paribas Securities Services, Parijs, filiaal Zürich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Zwitserland, die tevens optreedt als Zwitserse betaalagent. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, een dochtermaatschappij van de Britse joint venture holding RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, tel. +852 2978 5656 is de vertegenwoordiger van het fonds in Hongkong.

Specifieke risico's

  • Wanneer het fonds belegt in beleggingen (waaronder cash) die genoteerd zijn in een andere valuta dan de basisvaluta, kunnen valutaschommelingen ertoe leiden dat de beleggingen in waarde dalen of juist in waarde stijgen.
  • Dit fonds is bedoeld om slechts te gebruiken als één van de componenten binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille. De beleggers moeten zorgvuldig nadenken over de proportie van hun portefeuille die zij in dit fonds beleggen.
  • Valutamarkten hebben een bijzonder volatiel karakter en staan onder invloed van verschillende factoren, zoals politieke en economische ontwikkelingen, wijzigingen in het fiscale en monetaire beleid van overheden, betalingsbalansen, internationale handelspatronen en de liquiditeit op de valutamarkten. Valutabeleggingen kunnen tot een groter potentieel verlies, hogere transactiekosten en een grotere volatiliteit van de intrinsieke waarde van het subfonds leiden.
  • Het fonds kan voor hedgingdoeleinden gebruikmaken van derivaten om portefeuilles te beschermen tegen markt- en wisselkoersschommelingen en renterisico's. Derivaten houden andere en in sommige gevallen grotere risico's in dan traditionelere beleggingen. Waar het beleggingsbeleid dat mogelijk maakt, kunnen fondsen verschillende strategieën hanteren om bepaalde risico's te verminderen en om het rendement te verhogen. Deze strategieën houden mogelijk het gebruik in van derivaten, zoals opties, warrants, swaps en/of futures.
  • In sommige marktsituaties zijn beleggingen die het fonds aanhoudt, mogelijk minder liquide dan onder normale omstandigheden. Het kan moeilijker zijn om in dergelijke omstandigheden een redelijke prijs te verkrijgen en er bestaat een risico dat de koers waartegen de belegging wordt gewaardeerd bij verkoop niet kan worden gerealiseerd. Het fonds is daardoor mogelijk niet in staat om een dergelijke belegging vlot te verkopen.
  • De waarde van de beleggingen in het fonds kunnen stijgen of dalen als gevolg van economische, politieke of sociale ontwikkelingen, veranderende regelgeving of marktomstandigheden die gevolgen hebben voor de aandelenkoersen van de bedrijven waarin het subfonds belegt.
  • De waardering van OTC-beleggingen kan moeilijk te verkrijgen zijn, omdat betrouwbare informatie over de emittenten en de risico's die zijn verbonden met de activiteiten van de emittenten, niet openbaar verkrijgbaar is. OTC-derivaten brengen het risico van een incorrecte waardering of koersbepaling met zich mee en mogelijk correleren zij niet volledig met de onderliggende activa. Beleggingen in OTC-markten houden het risico in dat een tegenpartij niet aan zijn verplichtingen voldoet.
  • Door de berekeningsmethode van de prestatievergoeding kan een aandeelhouder die aandelen voor terugkoop aanbiedt, nog steeds een prestatievergoeding zijn verschuldigd met betrekking tot de aandelen, ook al heeft de verkopende aandeelhouder verlies geleden op het beleggingskapitaal.
  • Als een aandelencategorie wordt gehedged, kan de vermogensbeheerder swaps, futures, valutatermijncontracten, opties en andere derivaten gebruiken om de waarde van de valuta van de gehedgede aandelencategorie te behouden ten opzichte van de basisvaluta van het subfonds. De gevolgen van de hedging worden weerspiegeld in de intrinsieke waarde van de gehedgede aandelencategorie. Alle kosten die voortvloeien uit dergelijke hedgingtransacties, worden gedragen door de aandelencategorie waarvoor deze worden gemaakt, en zijn daarom van invloed op het resultaat van die aandelencategorie. Indien deze hedging plaatsvindt, kan dit beleggers een aanzienlijke bescherming bieden tegen een daling in de waarde van de basisvaluta van het subfonds.
  • Effecten van kleinere bedrijven kunnen minder liquide zijn dan effecten van grotere bedrijven, wegens onvoldoende handelsvolume of beperkingen op de handel erin. Effecten van kleinere bedrijven kunnen een groter potentieel voor kapitaalwinst hebben, maar brengen ook risico’s met zich mee, zoals beperkte productlijnen, markten, financiële of bestuurlijke middelen. De handel in dergelijke effecten kan onderhevig zijn aan abruptere koersschommelingen dan de handel in effecten van grotere bedrijven.

Risicoklasse

SRRI 6

Deel

Reacties

 
 
[##ImageTip_CAPTCHA]